Správna úprava Meta Tagov je veľmi dôležitá súčasť SEO.

Meta keywords patrí do hlavičky html dokumentu a zapisuje sa takto:
<meta name=”keywords” content=”Sem sa píšu kľúčové slová oddelené čiarkou”>
Tento tag je z doby, keď ešte vyhľadávače neboli fulltextové (neindexovali obsah stránok) a radili web stránky na základe meta dát. V dnešnej dobe je pre účely optimalizácie absolútne nepoužiteľný, všetky moderné vyhľadávače tento tag ignorujú. V ďalšom texte sa meta keywords nerozoberá.

Meta description takisto ako meta keywords, nachádza v hlavičke html dokumentu a zapisuje sa nasledovne:
<meta name=”description” content=”Sem sa píše krátky text, ktorý popisuje stránku.”>

Meta tagy slúžia ako informácia o stránke, ktorú vyhľadávače niekedy používajú ako popis odkazu vo výsledkoch hľadania.
Keďže kľúčové slová v meta description nemajú žiadnu váhu pre Google (v iných vyhľadávačoch je váha minimálna), hlavným argumentom pre užitočnosť tagu meta description je možnosť ovplyvňovania miery prekliku dobre napísaným popisom stránky. Je však dôležité vedieť, že ak obsah meta description-u neobsahuje hľadanú frázu, ako popis odkazu vo výsledkoch sa použije kus textu stránky. Alebo v prípade vyhľadávača Google sa ešte niekedy používa popis z katalógu Dmoz (prípad vyššie uvedeného obrázkového príkladu so SEOchat.sk). Preto meta description má význam hlavne u stránok, ktoré neobsahujú text, čiže vyhľadávač nevie vyextrahovať popis odkazu z textu stránky. Viac je toho povedané o (ne)užitočnosti meta description na blogu.

Ak sa predsalen rozhodne o použití meta description-u, malo by sa hľadieť na niekoľko dôležitých obsahových aspektov:

  • Vyhľadávače zobrazujú vo výsledkoch hľadania maximálne 150-160 znakov, čiže popis stránky by nemal byť dlhší.
  • Aby sa popis vo výsledkoch vôbec objavoval, musí obsahovať kľúčové slová prislúchajúce stránke.
  • Popis musí byť z pohľadu miery preklikov výrazne lepší ako prípadný extrakt zo stránky.


K hore uvedeným predpokladom pre dobrý meta description sa viaže nemenej dôležitá informácia o štruktúre. Dve rôzne stránky webu by nemali mať rovnaký popis. V opačnom prípade meta description nie je maximálne cielený pre konkrétnu stránku.
Meta robots – inštrukcie pre robot vyhľadávačov
Meta robots patrí tiež do hlavičky html dokumentu a zapisuje sa takto:
<meta name=”robots” content=”Sem sa píšu príkazy pre roboty oddelené čiarkou.”>
Pre SEO sú najužitočnejšie príkazy index (resp. noindex), follow (nofollow) a cache (nocache).

Použitie tohto tagu je rôznorodé. Väčšinou sa používa kombinácia noindex, follow pre stránky, ktoré typicky nie je potrebné mať v indexe vyhľadávačov, ale hodí sa, aby vyhľadávače odkazy na stránke nasledovali.

Máte aj Vy záujem o naše služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.
 

Nezáväzne nás kontaktujte
SEO Audit

Posted: sep, 04, 2013

By: saraseo

SEO Audit: Skontrolovanie a vyhodnotenie optimalizácie vašej web stránky pre vyhľadávače.

SEO audit je vhodný pre klientov, ktorí už SEO aktivity realizujú vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom SEO agentúry a chcú doterajšie výsledky zhodnotiť nezávislým expertom. SEO Audit sa zameriava nielen na zhodnotenie aktuálneho stavu, ale zároveň obsahuje i návrh riešení zistených nedostatkov.

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Kontrola prístupnosti

Posted: sep, 04, 2013

By: saraseo

Kontrola prístupnosti webu (web accessibility) je súbor pravidiel, ktoré majú zaručiť jeho bezbariérovosť. Znamená to, že informácie na webe sú dostupné nezávisle od zobrazovacieho zariadenia, jeho nastavení (napr. rôzne pluginy) a tiež od fyzického stavu používateľa. Z hľadiska prístupnosti alebo bezbariérovosti webu zohráva významnú úlohu World Wide Web konzorcium (W3C), ktoré v rámci iniciatívy Web Accessibility Initiative (WAI) vydáva smernice a odporúčania pre budovanie prístupného webu.

Na webe sú rôzne online validátory:

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Kontrola použiteľnosti

Posted: sep, 04, 2013

By: saraseo

Kontrola použiteľnosti webu (web usability) je súbor pravidiel, ktoré zlepšujú interakciu používateľa s webovou stránkou, zvyšujú zrozumiteľnosť a prehľadnosť webu. Návštevník webovej stránky sa ľahšie orientuje a rýchlejšie sa dostane k požadovaným informáciám. Kontextová navigácia sa hodí na vytváranie skratiek, ktoré umožňujú poslať návštevníka priamo k informáciám, ktoré hľadá, nezávisle od hlavnej navigácie a štruktúry webu. Patria sem aj odkazy na ďalšie stránky v určitej logickej nadväznosti (napr. odkaz na ďalšiu a predchádzajúcu stránku slovníka).

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Navštívte nás na Google+