SEO Audit: Skontrolovanie a vyhodnotenie optimalizácie vašej web stránky pre vyhľadávače.

SEO audit je vhodný pre klientov, ktorí už SEO aktivity realizujú vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom SEO agentúry a chcú doterajšie výsledky zhodnotiť nezávislým expertom. SEO Audit sa zameriava nielen na zhodnotenie aktuálneho stavu, ale zároveň obsahuje i návrh riešení zistených nedostatkov.

Kedy vykonať SEO audit?
Audit odporúčame vykonať minimálne po troch mesiacoch od začiatku optimalizácie vašej web stránky. Bez štatistických výsledkov, z ktorých je možné porovnať zmenu v čase a priebehu kampane, nie je možné zodpovedne identifikovať možné problémy, ktoré majú dopad na výsledky návštevnosti.

Ciele SEO auditu.
SEO audit sa zameriava na reálne zhodnotenie bežiacich alebo ukončených optimalizačných aktivít a činností, ktoré boli uskutočnené v záujme zlepšenia pozícií vo vyhľadávačoch pri určených kľúčových slovách a frázach. Môže slúžiť ako odrazový mostík pre plánovanie ďalších optimalizačných taktík a aktivít. Základné ciele SEO auditu sú:

 • SEO Audit výberu kľúčových slov a fráz
 • SEO Audit kvality, relevancie a stupňa optimalizácie obsahu
 • SEO Audit prístupnosti dôležitého obsahu pre užívateľov a vyhľadávače
 • SEO Audit technického spracovania a použiteľnosti stránok
 • SEO Audit externých odkazov
 • Návrh odporúčaných riešení


Obsah SEO auditu.
V zmysle cieľov sa vykoná samotný audit stránok, ktorý je klientovi odovzdaný vo forme podrobného, zvyčajne niekoľkostranového dokumentu. SEO audit pozostáva z nasledovných častí:
Audit výberu kľúčových slov a fráz. V tejto časti sa zameriavame na zhodnotenie správneho výberu kľúčových slov a fráz, na ktorý má byť obsah stránok, respektíve jeho dôležité stránky optimalizované. Okrem toho zisťujeme aktuálne poradie vo výsledkoch vyhľadávania. Keďže táto časť predstavuje jednu z kľúčových oblastí pre úspešné dosiahnutie optimalizačných cieľov, venujeme jej zvýšenú pozornosť.

 1. Audit kvality, relevancie a stupňa optimalizácie obsahu: Pri kontrole kvality, relevancie a správnosti optimalizácie obsahu sa zameriavame na zhodnotenie úrovne obsahu z pohľadu návštevníka stránok. Zároveň kontrolujeme stupeň a kvalitu samotnej optimalizácie, čiže efektívne použitie vybraných kľúčových slov a fráz v obsahu dôležitých stránok.
   
 2. Audit prístupnosti dôležitého obsahu pre užívateľov a vyhľadávače: Pretože stránky, ktoré vyhľadávače nepoznajú, inými slovami nemajú ich zahrnuté vo svojom indexe, nemôžu byť zobrazované vo výsledkoch vyhľadávania, je veľmi dôležité, aby vaše stránky boli spracované tak, aby boli pre vyhľadávače a samozrejme pre návštevníkov ľahko prístupné. V tejto časti auditu teda kontrolujeme nielen prístupnosť, ale i jednoduchosť navigácie v rámci stránok.
   
 3. Audit technického spracovania a použiteľnosti stránok: Technický SEO audit a kontrola použiteľnosti stránok má za cieľ identifikovať prípadné technické nedostatky, ktoré môžu nežiadúcim spôsobom ovplyvňovať poradie stránok vo výsledkoch vyhľadávania. Zároveň sa kontroluje úroveň prístupnosti stránok pre ľudí s hendikepom.
   
 4. Audit externých odkazov: Externý profil, teda množstvo, kvalita a relevancia externých odkazov je jedným zo základných piliérov úspešnej optimalizačnej kampane. Preto v tejto časti auditu kontrolujeme jeho úroveň, veľkosť a vplyv na umiestnenie kontrolovaných stránok vo výsledkoch vyhľadávania pri určených kľúčových slovách a frázach.
   
 5. Návrh odporúčaných riešení: V prípade zistených nedostatkov obsahuje SEO audit návrhy a odporúčania na ich riešenie. V prípade potreby sme samozrejme schopní a pripravení tieto opatrenia realizovať.

Niektoré metódy optimalizácie vyhľadávače penalizujú znižovaním pozície webovej stránky vo výsledkoch, pretože používajú neetické metódy, ako spamdexovanie, alebo techniky nazývané čierny klobúk (z ang. black hat). Napríklad použijú biely text na bielom pozadí, za účelom zvýšenia pozície vo vyhľadávaní. No Google takéto techniky penalizuje obmedzením PageRanku teda napr. stránka mala PR4 a po neetických technikách má PR0. Takéto obmedzenia Google niekedy robí aj na stránkach, ktoré zobrazujú reklamu naposledy spoločnosť Directo global a na tých, ktoré predávajú odkazy.

Etická optimalizácia zahrňuje použitie legitímnych techník na zlepšenie čitateľnosti stránky, jej správna a logická štrukturalizácia a správne použitie tagov HTML, XHTML a/alebo XML.

- See more at: http://www.saraseo.sk/seo-slovnik/seo-audit#sthash.YAQcTQPV.dpuf

 

Máte aj Vy záujem o prodesionálny SEO Audit? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Nezáväzne nás kontaktujte
Meta tagy

Posted: sep, 04, 2013

By: saraseo

Správna úprava Meta Tagov je veľmi dôležitá súčasť SEO.

Meta keywords patrí do hlavičky html dokumentu a zapisuje sa takto:
<meta name=”keywords” content=”Sem sa píšu kľúčové slová oddelené čiarkou”>
Tento tag je z doby, keď ešte vyhľadávače neboli fulltextové (neindexovali obsah stránok) a radili web stránky na základe meta dát. V dnešnej dobe je pre účely optimalizácie absolútne nepoužiteľný, všetky moderné vyhľadávače tento tag ignorujú. V ďalšom texte sa meta keywords nerozoberá.

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Kontrola prístupnosti

Posted: sep, 04, 2013

By: saraseo

Kontrola prístupnosti webu (web accessibility) je súbor pravidiel, ktoré majú zaručiť jeho bezbariérovosť. Znamená to, že informácie na webe sú dostupné nezávisle od zobrazovacieho zariadenia, jeho nastavení (napr. rôzne pluginy) a tiež od fyzického stavu používateľa. Z hľadiska prístupnosti alebo bezbariérovosti webu zohráva významnú úlohu World Wide Web konzorcium (W3C), ktoré v rámci iniciatívy Web Accessibility Initiative (WAI) vydáva smernice a odporúčania pre budovanie prístupného webu.

Na webe sú rôzne online validátory:

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Kontrola použiteľnosti

Posted: sep, 04, 2013

By: saraseo

Kontrola použiteľnosti webu (web usability) je súbor pravidiel, ktoré zlepšujú interakciu používateľa s webovou stránkou, zvyšujú zrozumiteľnosť a prehľadnosť webu. Návštevník webovej stránky sa ľahšie orientuje a rýchlejšie sa dostane k požadovaným informáciám. Kontextová navigácia sa hodí na vytváranie skratiek, ktoré umožňujú poslať návštevníka priamo k informáciám, ktoré hľadá, nezávisle od hlavnej navigácie a štruktúry webu. Patria sem aj odkazy na ďalšie stránky v určitej logickej nadväznosti (napr. odkaz na ďalšiu a predchádzajúcu stránku slovníka).

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Navštívte nás na Google+